Klachtenregeling Irma Uijterlinde Trainingen

Klachtenprocedure bij klachten over cursussen
De klachtenprocedure is bedoeld om cursisten van Irma Uijterlinde Trainingen te informeren over de handelwijze bij klachten.
1.De cursist dient de klacht mondeling of schriftelijk (per post of mail) in.
2. De klacht zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
3. Irma Uijterlinde Trainingen neemt binnen vijf werkdagen contact op met de klager. In dit gesprek zoekt Irma Uijterlinde Trainingen met de klager naar de strekking van de klacht en indien van toepassing acties om de klacht af te handelen.
4.Irma Uijterlinde Trainingen legt de klacht vast. Hierbij wordt de klacht van de klant
vermeld evenals de besproken oplossingen en te nemen acties. Klager krijgt hiervan
een afschrift.
5. Indien nodig wordt de klant uitgenodigd voor een face to face gesprek. Hierin wordt opnieuw of nader ingegaan op de strekking van de klacht en zo nodig te nemen acties om de klacht af te handelen.
6. Irma Uijterlinde Trainingen legt de uitkomsten van dit gesprek vast. Hierbij wordt de klacht van de klant vermeld evenals de besproken oplossingen en te nemen acties.
Klager krijgt hiervan een afschrift.
7.Binnen tien werkdagen na dit gesprek, zal Irma Uijterlinde Trainingen haar oordeel over de klacht en de eventueel te nemen acties aan de klant schriftelijk doen toekomen.
8.Indien bovenstaande stappen niet tot een oplossing leiden, kan klager zich wenden tot een
onafhankelijk instantie.
Hiertoe heeft Irma Uijterlinde Trainingen mevrouw N.Lagerweij-van Duin, jurist, gevraagd als
onafhankelijke klachtenfunctionaris op te treden. Irma Uijterlinde Trainingen verklaart zich neer te leggen bij het advies van deze onafhankelijke functionaris.
9. De klacht en de wijze van afhandeling wordt geregistreerd en voor de duur van vastgestelde termijnen bewaard.


Overeenkomst beroepsmogelijkheid
Irma Uijterlinde Trainingen en mr. NACM Lagerweij-van Duin, jurist, verklaren hierbij dat laatstgenoemde als beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde zal functioneren in het geval van ingediende klachten tegen Irma Uijterlinde Trainingen, indien klager en Irma Uijterlinde Trainingen samen niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen.
De klacht en de schriftelijk vastgelegde uitkomst van het gesprek tussen klager en Irma Uijterlinde Trainingen zal bij mr. NACM Lagerweij-van Duin worden neergelegd, waarna laatstgenoemde binnen vier weken uitspraak zal doen.
Irma Uijterlinde Trainingen verklaart zich neer te leggen bij de uitspraak van mr. NACM Lagerweij-van Duin.
Irma Uijterlinde                                                                                                                   Mr. NACM Lagerweij-van Duijn, Irma Uijterlinde Trainingen jurist
Nachtegaal 7                                                                                                                        Boekerij 26
1628DA Hoorn                                                                                                                     1695 JB Blokker
KvK 64523764