Algemene voorwaarden deelname aan cursus, scholingsactiviteit of intervisie Irma Uijterlinde Trainingen

September 2023

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn op te vragen bij Irma Uijterlinde Trainingen en worden toegestuurd aan de deelnemers na ontvangst van het inschrijfformulier.

2.Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en Irma Uijterlinde Trainingen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden ook e-mail verstaan.

3. In die gevallen waarin de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Irma Uijterlinde Trainingen een regeling treffen naar redelijkheid.

 

Artikel 2. Aanmelding & Inschrijving

1.Inschrijving voor de door Irma Uijterlinde Trainingen verzorgde en door haar zelf georganiseerde cursussen en workshops [verder benoemd als ‘cursus’] vindt plaats door het opsturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier voor de desbetreffende cursus. Dit kan door middel van het invullen van een papieren inschrijfformulier of door middel van het invullen van het digitale invulformulier, toe te sturen door Irma Uijterlinde Trainingen.

2.Het papieren inschrijfformulier dient ondertekend te zijn, waarmee men instemt met de Algemene Voorwaarden. Het digitale formulier dient een scan of foto te zijn van het ondertekende papieren inschrijfformulier..

3.De naam van de deelnemer op het inschrijfformulier, is correct en volledig (bevat ook de meisjesnaam indien van toepassing) en komt overeen met de naam zoals vermeld op het

legitimatiebewijs dat de deelnemer bij zich draagt.

4.Deelname aan de cursus is in volgorde van inschrijving.

5.Irma Uijterlinde Trainingen zal na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier een bevestiging van de inschrijving en een factuur sturen naar het op het inschrijfformulier aangegeven

(mail) adres van degene die de factuur zal voldoen. Tevens worden de Algemene Voorwaarden van Irma Uijterlinde Trainingen meegestuurd.

6.Betaling van de door de deelnemer verschuldigde bedragen dient te zijn voldaan uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.

7.Binnen 14 dagen na ontvangst van het inschrijfformulier kunt u uw inschrijving kosteloos en zonder opgave van redenen annuleren. U geeft per mail of post, met een duidelijke handtekening aan, dat u van de cursus afziet en het inschrijfformulier nietig verklaart.

Irma Uijterlinde Trainingen zorgt er dan voor dat u geen factuur ontvangt, of dat de factuur die al verzonden is niet betaald hoeft te worden. Als de factuur al betaald is, ontvangt u het volledige

bedrag retour binnen tien werkdagen na annulering.

8. De regeling inschrijving  is als los document op te vragen bij Irma Uijterlinde Trainingen.

9.Zodra Irma Uijterlinde Trainingen een vordering aan derden ter incasso moet overdragen, komen alle daarmee verbonden kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, ten laste

van de deelnemer.

10. E-mails van belangstellenden en deelnemers zullen binnen een termijn van 14 dagen beantwoord worden.

 

Artikel 3. Annulering cursus door de deelnemer

1. De annuleringsvoorwaarden worden vermeld op het inschrijfformulier.
Tot 2 maanden voor aanvang van de cursus wordt € 50,00 administratie en reserveringskosten in rekening gebracht.
Tot 30 dagen voor aanvang van de cursus wordt 30% van de prijs aan de deelnemer berekend.
Tot 7 dagen voor aanvang wordt 75% van de prijs aan de deelnemer berekend.
Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) voor de aanvangsdatum van de cursus wordt 100% van de prijs aan de deelnemer berekend.
Voor elke annulering geldt dat wanneer er een vervangende deelnemer van de wachtlijst geplaatst kan worden alleen de administratie en reserveringskosten in rekening gebracht zullen worden.

3.Bij annulering op de dag van de cursus of afwezigheid zonder bericht, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. Indien het cursusgeld nog moet worden voldaan, is men het volledige bedrag verschuldigd.

4.Bij afwezigheid zonder melding is het totale bedrag verschuldigd.

5.Indien de deelnemer de cursus tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van de cursusgelden aan de deelnemer, m.u.v. hetgeen bepaald is in artikel 3.6.

6.Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van een cursus zoals bedoeld in artikel 3.1

is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst het directe

gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit

 

Restitutie vindt plaats binnen tien werkdagen nadat Irma Uijterlinde Trainingen de

deelnemer bericht heeft tot restitutie van de reeds betaalde cursusgelden over te gaan i.v.m. ernstige ziekte of calamiteit.

7.In plaats van restitutie van de cursusgelden, zoals bedoeld in artikel 3.6, is het ook mogelijk dat de deelnemer de gemiste cursusdagen bij een volgende cursus inhaalt, zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4. Vervanging van de deelnemer

1.Bij verhindering van de deelnemer is, na schriftelijke toestemming van Irma Uijterlinde Trainingen,  vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger minstens drie

werkdagen voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij Irma Uijterlinde Trainingen, en alleen voor de gehele cursus. Voor deze vervanging is de deelnemer geen extra kosten verschuldigd.

2.De vervanging is definitief na invullen en ondertekenen van het vervangingsformulier.

 

Artikel 5. Annulering bij onvoldoende deelnemers of uitval docent

1.Irma Uijterlinde Trainingen behoudt zich het recht voor de cursus in geval van onvoldoende deelname te annuleren tot drie werkdagen voor de eerste cursusdag. De deelnemers zullen zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld.

Irma Uijterlinde Trainingen zal in dat geval de door de deelnemer betaalde cursusgelden binnen tien werkdagen retourneren.

2.In geval van ziekte of verhindering van de docent biedt Irma Uijterlinde Trainingen vervanging door een gelijkwaardige docent of een alternatieve datum waarop de cursusdag alsnog gegeven wordt.

3.Indien de deelnemer hiervan gebruik wil maken, zullen de cursusgelden niet worden geretourneerd.

4.Indien de deelnemer niet gebruik kan maken van het alternatieve aanbod, zal naar rato dit deel van het cursusgeld worden terugbetaald binnen tien werkdagen nadat deelnemer dit schriftelijk heeft aangegeven.

5.Cursisten die niet de gehele cursus hebben gevolgd, krijgen geen certificaat.

6. Irma Uijterlinde Trainingen zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.

7.In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de deelnemer geen recht op een schadevergoeding.

 

 

Artikel 6. Levering onderwijsmateriaal

1.Irma Uijterlinde Trainingen streeft ernaar uiterlijk twee weken voor de aanvang van de cursus het benodigde onderwijsmateriaal aan de deelnemer te leveren dat nodig is ter voorbereiding van de eerste lesdag.

2. Het lesmateriaal behorende bij de cursus zal op de eerste cursusdag uitgereikt worden.

 

Artikel 7. Auteursrecht

1.Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt, na betaling van de verschuldigde cursusgelden en bij aanwezigheid van de deelnemer, eigendom van de deelnemer. Het auteursrecht op het cursusmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij Irma Uijterlinde Trainingen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Irma Uijterlinde Trainingen mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal worden gepubliceerd of vermenigvuldigd op welke wijze dan ook.

 

Artikel 8. Vervanging docent

1.Irma Uijterlinde Trainingen behoudt te allen tijde de vrijheid docenten, door haar met de uitvoering van de cursus of bijscholingsactiviteit belast, te vervangen door andere docenten met dezelfde expertise en kwaliteiten.

 

Artikel 9. Klachten

Deelnemers dienen klachten over de uitvoering van de cursus/bijscholing en/of de met de cursus/bijscholing samenhangende administratieve procedures te richten aan

Irma Uijterlinde Trainingen, Spieringstraat 6, 2801 ZM Gouda of te e-mailen naar I.Uijterlinde@hetnet.nl. Deze worden vervolgens in behandeling genomen waarna schriftelijk op gedane klacht gereageerd zal worden. Zie verder de klachtenprocedure , die bij aanmelding wordt meegestuurd met de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 10. Afsluiten van de cursus

1.Deelname aan een cursus wordt succesvol afgesloten bij volledige deelname aan de cursusdag(en). De deelnemer krijgt in dat geval een certificaat waarop vermeld staat dat met goed gevolg is deelgenomen aan de cursus.

2.Indien een cursist niet alle bijeenkomsten heeft kunnen bijwonen, zal pas een certificaat verstrekt worden nadat de deelnemer de gemiste bijeenkomst heeft ingehaald of de vervangende opdracht voldoende heeft ingeleverd.

 

Artikel 11. Prijs

1.De kosten van de cursus of scholingsactiviteit en de betalingswijze staan vermeld op de cursusaankondiging, die te vinden is op www.logopediestart.nl, op de website van de Vereniging Stottercentra Nederland (www.stottercentra.nl) en op www.lidcombe.nl  en op te vragen is bij Irma Uijterlinde Trainingen. De kosten voor catering maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de cursus of scholingsactiviteit.

2.De opleidingsactiviteiten zijn vrijgesteld van BTW.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid Irma Uijterlinde Trainingen

1.Indien de deelnemer door een aan Irma Uijterlinde Trainingen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst  schade lijdt, is Irma Uijterlinde Trainingen met inachtneming van het

bepaalde in de volgende leden van artikel 14 aansprakelijk voor de schade zoals bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is.

2.De aansprakelijkheid van Irma Uijterlinde Trainingen is in alle gevallen

beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de cursus, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

3.Behoudens in geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van Irma Uijterlinde Trainingen of zijn (leidinggevende) werknemers, zijn (i) schade aan zaken die door de deelnemer

worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf, (ii) schade als gevolg van een bedrijfsstilstand of (iii) schade als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als

gevolg van winstderving, in alle gevallen van vergoeding uitgesloten.

4.De deelnemer dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan daarvan aan Irma Uijterlinde Trainingen te melden.

5.De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Irma Uijterlinde Trainingen voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, alsmede ten

aanzien van personen voor wie  Irma Uijterlinde Trainingen of een dergelijke derde aansprakelijk is.

6.Al het door Irma Uijterlinde Trainingen ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal, de brochure dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een cursus of scholingsactiviteit, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door Irma Uijterlinde Trainingen samengesteld. Irma Uijterlinde Trainingen is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met deelname aan een cursus.

 

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

1. Irma Uijterlinde Trainingen, zal de door de deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Irma Uijterlinde Trainingen conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

2.Deze vertrouwelijkheid geldt ook t.a.v. de door derden ter beschikking gestelde beeld- of geluidsopnamen van logopedisch onderzoek en/of behandeling van cliënten. Dergelijk materiaal

wordt alleen gebruikt na schriftelijke toestemming van de betrokkene(n) of diens wettelijke vertegenwoordigers.

3.De deelnemer aan de cursus zal ook vertrouwelijk omgaan met door de andere deelnemers verstrekte informatie en de beeld- en geluidsopnamen van clientmateriaal van derden.

 

Artikel 14. Persoonsgegevens

1. Irma Uijterlinde Trainingen verwerkt de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens conform de privacy policy van Irma Uijterlinde Trainingen. De deelnemer garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Irma Uijterlinde Trainingen.

.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

1.Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Irma Uijterlinde Trainingen verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel

zijnde boeken) liggen bij Irma Uijterlinde Trainingen. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Irma Uijterlinde Trainingen.

 

Artikel 16. Termijnen correspondentie

1.Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen vijf tot tien werkdagen beantwoord.

2. Brieven die een langere verwerkingstijd worden beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Irma Uijterlinde Trainingen geeft logopedische scholing in de vorm van cursussen, workshops en intervisie op het gebied van stotteren.

Het correspondentie-adres is:

Irma Uijterlinde Trainingen

Spieringstraat 6

2801 ZM Gouda

tel. 06-38567526

I.Uijterlinde@hetnet.nl

KvK 64523764